tai facebook

game android dich vu ke toan bao phu nu, bao moi, thanh lap cong ty thuoc giam can dong ho nu truyen cuoi kem tri nam
hoc lai xe | hoc lai xe oto
da granite | đá marble | đá tự nhiên
lắp đặt phòng net | lắp đặt phòng net | lắp đặt phòng net trọn gói |lắp đặt phòng net giá rẻ
14:18 ICT Thứ hai, 26/10/2020

Menu

Tra cứu

Email Nội Bộ
Quản cáo
Danh bạ diện tử ngành giáo dục

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 435

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29744

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2913833

Trang nhất » Tin Tức » Tổ nhóm chuyên môn » Tổ Hóa - Tin

Tin nổi bật

Đáp án đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Tin lớp 11 (Câu 1)

Chủ nhật - 24/03/2013 16:17
Đáp án kỳ thi Học sinh giỏi môn Tin lop 11 năm học 2013
 {  .....Cau1...........}
Program Bai1;
uses crt;
  var i,j,n:integer;
      key,val:integer;
    a:array[1..50] of integer;
 {..........Thu tuc sap sep...............}
 procedure quicksort(l,r:integer);
  var t,v:integer;
  begin
   if r>l then
     begin
       v:=a[r];  i:=l-1;   j:=r;
       repeat
         repeat
             i:=i+1;
         until a[i]>=v;
         repeat
            j:=j-1;
         until (a[j]<=v) or (j<1);
         t:=a[i];  a[i]:=a[j];  a[j]:=t;
      until  j<i;
      a[j]:=a[i];  a[i]:=a[r]; a[r]:=t;
      quicksort(l,i-1);
      quicksort(i+1,r);
      end;
      end;
  {..........Ham tim kiem nhi phan......................}
 
Function BinarySearch(first,last:integer):byte;
     var mid:byte;
 Begin
     while first<=last do
          begin
               mid:=(first+last) div 2;
               if a[mid]=key then
                  break;
               if a[mid]>key then
                last:=mid-1
               else
                first:=mid+1;
          End;
    if first>last then
       BinarySearch:=0
    else
       BinarySearch:=mid;
  End;
  {..........Tim doan lien tuc la le lon nhat............}
  Procedure Cau_c;
   var max,max1,first,first1,last,last1,j:byte;
    Begin
    max1:=0; first1:=0; last1:=0;i:=1;
    while i<=n do
      begin
          max:=0; j:=i+1; first:=i; last:=i;
          while j<=n+1 do
            if a[j-1] mod 2<>0 then
             
     begin
             max:=max+1;
             last:=last+1;
             j:=j+1;
             end
            else
            break;
           if max>max1 then
           begin
           max1:=max;
           first1:=first;
           last1:=last;
           end;
           i:=j;
      end;
     writeln;
     writeln('Do dai doan so phan tu Le dai nhat la:',max1);
     writeln('Day do la:');
     for i:=first1 to last1-1 do
     write(A[i]:4);
    end;
   Begin  {chuong trinh chinh}
    clrscr;
    write('Nhap so luong so n=');
    readln(n);
    for i:=1 to n do
    begin
     write('a[',i,']=');
     readln(a[i]);
    end;
    {Goi thu tuc sap xep}
    quicksort(1,n);
     writeln('Day da duoc xap sep la:');
     for i:=1 to n do
       write(' ',a[i]);
    writeln;
    writeln('Ban nhan Enter de vao muc tim kiem');
    readln;
    writeln('Chuong trinh tim kiem nhi phan');
    write('Nhap gia tri so can tim Key=');
    readln(key);
    {Goi ham tim kiem}
    val:= BinarySearch(1,n);
    if val=0 then
     writeln('Mang A khong tim thay khoa Key:',key)
    else
     writeln('Vi tri can tim la:',val);
    {Goi thu tuc cau C}
    writeln('Nhan phim enter de tim doan so Le lien tiep dai nhat');
    readln;
    Cau_c;
   readln;
End.
 
{.....cau 2............................}
 
 
program Cau2;
uses crt;
const  MaxRow=50;
       MaxCol=50;
var n,m,i,j,x,y,k,count:byte;
    MaxHang:integer;
    B:array[1..MaxRow,1..MaxCol] of integer;
Begin
  clrscr; {Xoa man hinh}
  write('nhap vao so hang cua mang:');
  readln(n);
  write('Nhap vao so cot cua mang:');
  readln(m);
  {Cau a: Nhap va hien thi Ma tran A tren man hinh la bang vuong, Chi ra phan tu lon nhat trong mang}
  for i:=1 to n do
      for j:=1 to m do
       begin
        write('b[',i,',',j,']=');
        readln(b[i,j]);
       end;
   writeln('Mang vua nhap vao la:');
   writeln;
   for i:=1 to n do
    begin
      for j:=1 to m do
      write(b[i,j]:4);
      writeln;
      writeln;
    end;
    writeln('Ban nhan phim Enter de tim gia tri max cua hang');
    readln;
    {Tim phan tu lon nhat trong cac hang}
    for i:=1 to n do
     begin
       maxhang:=b[i,1];
       x:=i;
       y:=j;
       for j:=1 to m do
        if b[i,j]>maxhang then
         begin
           maxhang:=b[i,j];
           x:=i;
           y:=j;
         end;
     writeln('Gia tri Max hang ',i,' la:',maxhang:4,'Tai hang:',X:2,'cot:',y);
     writeln('Ban nhan phim Enter de dem so nguyen to');
     readln;
     end;
     {cau b. Dem cac so nguyen to co trong Ma tran B}
     count:=0;
     for i:=1 to n do
      for j:=1 to m do
      begin
      K:=2;
      while (k<=sqrt(b[i,j])) and (b[i,j] mod k<>0) do
          k:=k+1;
          if k>sqrt(b[i,j]) then
          count:=count+1;
      end;
     writeln('Co tong cong so nguyen to trong Ma tran B:',count);
   readln;
 
end.
 
  Cau 3 ...................................................
 
Program Cau3; { Chuyen tu he nhi phan sang he hexa }
Uses  Crt;
Const hex: array[0..15] of char
      =('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F');
Var   s,s1,s2,s3: String;
      i,j,d: byte;
      t: longint;
 
BEGIN
 Clrscr;
 Write(' Nhap so nhi phan T: '); Readln(s1);
 t:=0;
 For i:=1 to length(s1) do
   If s1[i]='1' then t:=t Shl 1+1 Else t:=t Shl 1;
writeln('Nhan phim Enter de chuyen xau S1 sang he Thap phan');
readln;
writeln('T=',t);
writeln('Nhan phim Enter de chuyen xau S1 sang he Hexa');
readln;
 s2:='';
 Repeat
   s2:=hex[t mod 16]+s2;
   t:=t div 16;
 Until t=0;
 Writeln('So T trong he hex la: ',s2);
 writeln('Nham phim Enter de ma hoa va nen du lieu');
 Readln;
 {Nen S1 vao S3}
 i:=1; S3:=S1[i]; j:=1;
 Repeat
   Inc(i);
   If (S1[i]=S1[i-1]) then Inc(j)
   Else
   begin
     If j>1 then
     begin
       Str(j,S);
       Insert(S,S3,Length(S3));
       j:=1;
     end;
     S3:=S3+S1[i];
   end;
 Until (i>length(S1));
 Writeln('Nen S1 vao S3 = ',S3);
 readln;
END.

Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: học sinh, năm học, so le

Những tin cũ hơn

 

Tin đọc nhiều nhất

Video

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy trường THPT Ngọc Hồi như thế nào

Cảm thấy tự hào khi vào được trường

Có đội ngũ giáo viên tận tình

Có truyền thống và có chất lượng tốt

Bình thường