Hướng dẫn thí sinh ôn tập dự tuyển kỹ sư tin học

Hướng dẫn thí sinh ôn tập dự tuyển kỹ sư tin học
Kính gửi Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Sở GD&ĐT Hà Nội gửi nội dung Hướng dẫn ôn tập dự tuyển kỹ sư tin học cho các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngạch Kỹ sư tin học. (Nội dung trong file đính kèm) Trân trọng Sở GD&ĐT Hà Nội
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 
 
 

HƯỚNG DẤN ÔN TẬP
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC KỸ SƯ TIN HỌC NĂM 2012
 
Mục đích: nắm được cơ bản về công việc của một cán bộ tin học đối với 1 trường học
I.      LÝ THUYẾT( 40 điểm)
-         Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
-                   Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
-         Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012.
-         Kế hoạch 83/KH-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2012 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đến 2015. Định hướng, xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong trường học.
-         Kỹ năng tin học văn phòng, khai thác tài nguyên trên mạng
-         Phân loại mạng máy tính, an toàn thông tin trên mạng.
 
II.   THỰC HÀNH ( 60 điểm)
-         Kỹ năng tin học văn phòng.
-         Sử dụng thành thạo phần mềm quản trị CSDL Access.
-         Bảo trì máy tính, mạng máy tính, thiết lập và quản trị website cho trường học.
-         Sử dụng và khai thác phần mềm mã nguồn mở trong nhà trường